playtests

REGULAMIN

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w zamkniętych testach gry wideo Serial Cleaners (dalej: „Playtesty”) organizowanych przez firmę Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Cystersów 20a, 31-553 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 712-316-28-44, KRS: 0000615245, kapitał zakładowy: 1.311.200,00 PLN w całości opłacony (dalej: „Draw Distance”).
 2. Playtesty odbywać się będą w dniach 4-8 oraz 11-15 lipca 2022 r. w siedzibie Draw Distance, tj. przy ul. Cysterów 20a w Krakowie. Playtesty rozpoczynać się będą każdorazowo o godzinie 10. O godzinie zakończenia testów decyduje Draw Distance.
 3. Draw Distance zapewnia urządzenia i sprzęt niezbędne do uczestnictwa w Playtestach.
 4. W Playtestach uczestniczyć mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.
 5. Osoby zainteresowane uczestniczeniem w Playtestach zobowiązane są przesłać na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w ogłoszeniu o Playtestach (dalej: „Ogłoszenie”) wszystkie dane osobowe oraz inne dane wskazane w Ogłoszeniu.
 6. Draw Distance zastrzega sobie prawo kontaktu i zaproszenia do udziału w Playtestach dowolnie wybranych osób spośród wszystkich zgłaszających się, bez podania uzasadnienia wyboru.
 7. O wyborze do udziału w Playtestach Draw Distance poinformuje osoby wybrane (dalej: „Uczestnicy”) za pośrednictwem zwrotnej wiadomości e-mail.
 8. Draw Distance zastrzega sobie prawo kontroli pełnoletniości i tożsamości Uczestników. W tym celu Uczestnik zobowiązany jest okazać dowód osobisty lub inny urzędowy dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem na prośbę Draw Distance.
 9. Udział w Playtestach warunkowany jest zawarciem przez Uczestnika z Draw Distance umowy o zachowaniu poufności co do informacji pozyskanych w związku z uczestnictwem w Playtestach, i stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Draw Distance lub stanowiących nieujawnione publicznie informacje dotyczące gry „Serial Cleaners”.
 10. W trakcie Playtestów Uczestnicy zobowiązani są do postępowania zgodnie z ogólnymi zasadami współżycia społecznego i ogólnie przyjętymi normami społecznymi, w tym zobowiązani są do poszanowania praw innych Uczestników, jak też poszanowania Draw Distance, w tym użyczonych im na potrzeby Playtestów urządzeń i sprzętów oraz udostępnionych pomieszczeń.
 11. Draw Distance uprawnione jest do wykluczenia Uczestnika z Playtesów, jeżeli jego zachowanie narusza lub jest sprzeczne z niniejszym Regulaminem.
 12. Za udział w Playtestach Uczestnikom nie przysługują wynagrodzenie ani inne świadczenia pieniężne lub niepieniężne od Draw Distance.
 13. Udział w Playtestach nie stanowi o zawarciu pomiędzy Draw Distance a Uczestnikiem jakiegokolwiek stosunku pracy, współpracy lub innego powiązania gospodarczego lub pracowniczego.
 14. Przesłanie danych osobowych podanych w Ogłoszeniu jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Playtestach. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określone zostały w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://drawdistance.dev/playtests/games_privacy_policy . Poprzez wysłanie zgłoszenia osoba zgłaszająca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Draw Distance.
 15. Warunkiem uczestnictwa w Playtestach jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Przyjmuje się, że poprzez wysłanie zgłoszenia do udziału w Playtestach zgłaszający potwierdza akceptację Regulaminu.
 16. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 17. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczący Playtesów lub Regulaminu należy zgłaszać e-mailowo na adres: adaca@drawdistance.dev.

Wersja Polityki Prywatności do pobrania w PDF

Wersja Regulaminu do pobrania w PDF