Projekt pn.

„Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy iFun4all Sp. z o. o. poprzez uzyskanie dostępu do rynku kapitałowego”

 jest realizowany w ramach działania 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka, poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIR.03.01.05-12-0001/16-00

Wartość projektu: 120 000 PLN

Kwota dofinansowania: 60 000 PLN

Celem realizacji niniejszego projektu jest pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania poprzez emisję akcji Spółki iFun4all oraz ich wprowadzenie na rynek NewConnect. Przyczyny realizacji projektu wynikają bezpośrednio z potrzeb Spółki, głównie konieczności dostępu do kapitału, który umożliwi rozwój konkurencyjności i innowacyjności firmy. Inne istotne potrzeby Wnioskodawcy, które zostaną zrealizowane w ramach projektu to m. in. potrzeba zwiększenia prestiżu przedsiębiorstwa oraz potrzeba skorzystania z dodatkowej promocji firmy. Aby uzyskać przewagę konkurencyjną i zająć kluczową pozycję w branży Spółka potrzebuje pozyskać kapitał niezbędny do rozwoju.

Pozyskany kapitał pozwoli na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa przez wdrożenie innowacyjnych przedsięwzięć. Dzięki pozyskanemu kapitałowi możliwe będzie wdrożenie innowacji produktowej oraz wdrożenie nowej metody organizacyjnej.